Про коледж

Ліцензійний обсяг:

223. Медсестринство – 120 осіб

Мова освітнього процесу – українська

Навчальний заклад здійснює освітню діяльність з 1963 року.

На сьогодні підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” спеціальності 223 “Медсестринство” за спеціалізаціями:

  • Сестринська справа;

  • Лікувальна справа.

За весь період функціонування навчального закладу освіту в ньому здобули 3645 осіб.

Підготовка молодших спеціалістів у коледжі здійснюється на основі базової загальної середньої освіти.

У відповідності до Закону України «Про освіту», що набрав чинність 28.09.2017 року, заклад спроможний буде функціонувати в рамках забезпечення рівня фахової передвищої освіти з одночасним здобуттям студентами повної загальної середньої освіти. Також ми сподіваємось, що коледжем буде забезпечено реалізацію початкового (короткого циклу) вищої освіти. Чекатимемо на розробку відповідної правової бази.

Також між коледжем та ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Буковинською медичною академією та Івано-Франківським медичним університетом укладено угоди про можливість здобуття вищої освіти на рівні «магістр» випускниками коледжу зі скороченим терміном навчання.

Власна матеріально-технічна база включає два навчальні корпуси, гуртожиток. Загальна площа всіх будівель складає 4532 кв.м. Для забезпечення навчально-виховного процесу та  культурно-побутових потреб студентів є 26 навчальних кабінетів, 3 лабораторії, на практичних базах –   5 навчальних кімнат. Для проведення занять з фізичного виховання функціонують спортивний зал загальною площею 100 кв.м.,  два тренажерні зали, загальною площею 112 кв.м., спортивний майданчик.  Коледж має актовий зал на 100 місць, їдальню, бібліотеку з читальним залом на 30 місць. Наявні приміщення відповідають санітарним вимогам.

Навчальний процес забезпечує 36 викладачів, серед яких 65% – це викладачі з кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії» , а 30 % викладачів присвоєно педагогічні звання.

В загальній структурі фінансування навчального закладу фінансування за рахунок державного та місцевого бюджетів становлять – 72%, а 28% – власні надходження від надання освітньої діяльності.

З метою зменшення затрат на функціонування освітнього закладу  протягом останніх 5 років здійснено реалізацію програми з енергоефективності, що дозволило істотно зменшити витрати на комунальні платежі у загальній структурі фінансових затрат.

Управління навчальним закладом здійснюється на колегіальній основі в поєднанні з персональною відповідальністю, адже управлінські  рішення приймаються як дирекцією коледжу так і педагогічною радою та  студентським самоврядуванням

Підтримка студентського самоврядування з боку адміністрації та педагогічного колективу забезпечує становлення молоді як активних та творчих особистостей.

Переваги підтримки студентських ініціатив:

  • утвердження здорового способу життя;
  • покращення іміджу;
  • формування комунікативних навичок, активної громадянської позиції;
  • збереження контингенту.

Особлива роль студентського самоврядування в утвердженні здорового способу життя, адже ініціативи з організації проведення різноманітних засобів повинні надходити саме від студентської молоді. Тільки в такому випадку всі заходи , що організовуються, даватимуть очікуваний ефект.

В навчальному закладі створені умови для безперервної науково-дослідної діяльності студентів з метою формування в них навиків наукової діяльності.

Організація науково-дослідної діяльності студентів має такі цілі:

– привити студентам стійку цікавість до самоос­віти, науково-дослідницької і експериментальної роботи;

– дати необхідні знання про структуру, зміст і методику проведення науково дослідної роботи;

– розвивати гнучке методичне мислення, формувати творчий науковий підхід.

Необхідність інтеграції медичної освіти у європейський простір вимагає підвищення рівня як теоретичної, так і практичної підготовки випускників.

Сучасна модель фахівця передбачає довести відповідність професійних навичок і вмінь до професійної кваліфікаційної характеристики, що в свою чергу вимагає від викладачів навчити студента самостійно вчитися, широко мислити, самостійно розв’язувати завдання, вирішувати проблеми, приймати рішення, діяти.

Однією з ланок засвоєння студентами коледжу навчального матеріалу й основою їхньої професійної освіти є практична підготовка, яка включає навчальну (практичні заняття з теоретичним курсом), виробничу та переддипломну практику. Відповідні знання та практичні вміння формуються у студентів на заняттях у каб­інетах доклінічної практики та на клінічних базах під керівництвом викладачів і медич­ного персоналу лікувально-профілактичних закладів.

Велика увага приділяється індивідуалізації практичного навчання. В усіх кабінетах, лабораторіях обладнані робочі місця, де студенти відпрацьовують практичні навички. У коледжі запроваджений фантомний курс у самостійній роботі студентів для засвоє­ння усіх практичних навичок і вмінь у тренажерних кабінетах.

Сприяти формуванню та становленню довіри до системи вищої освіти України, ґрунтуючись на засадах чесності, справедливості, відповідальності та взаємоповаги усіх учасників академічного процесу. Поширювати ідеї важливості якісної вищої освіти задля формування сучасного успішного громадянина – рушія якісних змін задля розвитку України.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

  • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів;
  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право;
  • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.