Методична робота

Методична робота в коледжі є складовою частиною навчально-виховного процесу і одним з основних видів діяльності керівників відділень та викладацького складу.
Основною метою діяльності є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу. 
Координатором методичної роботи коледжу є методист. 
Основними напрямками методичної роботи є:
·  надання методичних консультацій викладачам, студентам, працівникам інших закладів освіти;
·  спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу;
·  участь в роботі засідань обласних, регіональних методичних об’єднань педагогічних працівників;
·  розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у навчально-виховний процес;
·  створення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін;
·  розробка й впровадження в практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення науково-методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;
·  сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;
·  вивчення й узагальнення позитивного педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів освіти, ознайомлення  педагогів з цим досвідом та його впровадженням;
·  залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;
·  організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної, методичної літератури, періодичної преси;
·  робота з молодими за досвідом викладачами;
·  допомога в підготовці викладачів до атестації.
Основними формами методичної роботи в коледжі є:
·  засідання методичної ради коледжу;
·  засідання  циклових комісій;
·  науково-методичні конференції;
·  проблемні семінари, семінари-практикуми;
·  методичні консультації;
·  тижні циклових комісій;
·  відкриті заняття; 
засідання «Школи початкуючого викладача»;
·  робота семінару «Школа педагогічної майстерності»;
·  розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
·  створення навчально-методичних матеріалів;
·  виставки педагогічних досягнень викладачів.
Науково-методичні конференції, проблемні семінари, семінари-практикуми розглядають питання наукової організації праці викладацького складу, впровадження нових методів і засобів навчання:
·  Компетентнісний підхід до організації навчання та формування в молоді ключових компетентностей.
·  Нові стандарти освіти в Україні.
·  Створення електронних освітніх ресурсів як інноваційний метод викладання.
·  Створення та ефективне використання навчально-методичних матеріалів як необхідна складова професійної компетентності викладача.
Методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.
Основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для викладачів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти.
 
МЕТОДИЧНА РАДА КОЛЕДЖУ
Координуючим органом методичної роботи в коледжі є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання удосконалення методичної та навчально-виховної роботи в коледжі, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в освітній процес, контролю і координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення професійної майстерності викладачів тощо.
Ключові питання роботи методичної ради:
· Основні напрямки методичної роботи.
· Робота циклових комісій по формуванню професійної компетентності викладачів.
· Затвердження навчально-методичних матеріалів викладачів.
· Результати виставки-огляду навчально-методичних матеріалів викладачів.
· Роль і місце самостійної роботи студентів  у системі організації процесу освіти.
· Застосування сучасних педагогічних технологій з метою підвищення якості знань.
· Результати проведення тижнів циклових комісій.
· Напрямки удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.
 
Методична рада коледжу розглядає матеріали та готує пропозиції з таких питань:
· Визначення основних напрямків методичної роботи коледжу на навчальний рік.
· Впровадження методичних розробок у навчально-виховний процес та сприяння у видавничій роботі.
· Оцінка результатів методичної роботи педагогічних працівників коледжу.
· Проведення аналізу підготовлених навчальних планів підготовки фахівців, робочих програм з навчальних дисциплін, навчально-методичних комплексів вимогам державних стандартів освіти.
· Сприяння впровадженню інноваційних технологій в навчально-виховний процес.
· Вивчення і поширення досвіду кращих викладачів та циклових комісій.
· Сприяння в організації та проведенні педагогічних семінарів з питань методики викладання дисциплін.
 
З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання в коледжі створено 5  циклових комісій та методичну раду.
Керівництво роботою циклових  комісій здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш компетентних викладачів. Керівники закладу є членами циклових комісій відповідно до профілю їх викладацької діяльності. План роботи циклових комісій розробляється на навчальний рік за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків професійної компетентності педагогічних працівників і є складовою річного плану науково-методичної роботи коледжу на рік.
Тижні циклових комісій проводяться відповідно до плану роботи з метою вдосконалення науково-методичного рівня педагогічної майстерності викладачів, обміну педагогічним досвідом, забезпечення належних умов для розвитку інтелектуальних здібностей, творчої активності студентів.
У методичному кабінеті щорічно узагальнюється  педагогічний досвід викладачів.
 

Структура методичної роботи
в Міжгірському медичному фаховому коледжі 

Організаційні документи

Атестація викладачів

Зразки навчально-методичної документації

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТИЖНЯ ВИПУСКОВИХ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ